Noorwegen Hitra Vissers NOORWEGEN HITRA VISSERS Zeehengelvereniging NHV-vzw
U bent nu hier: Home - Ons Team - NHV-Doel

Doel

Het doel van de vzw is het bevorderen van de sportvisserij, de hengelsport in het algemeen op zee, in fjord en of op het vasteland en dit in alle internationale wateren, zowel recreatief als in competitievorm. Dit gebeurt via de organisatie van uitstappen, initiatielessen en wedstrijden in binnen- en buitenland.

 

Zeehengelclub de  NoorwegenHitraVissers-vzw of de NHV-vzw

LOGO-NHV-VZW

 

 

 

Is als NHV-vzw clubvereniging aangesloten onder het nr; 12.203 bij het V.V.B.Z. of  Vlaams Verbond Boothengelen Zee.  

 

 VVBZ- Vlaams Verbond Boothengelen Zee

 

 

 dat op haar beurt is aangesloten bij de bij de V.V.H.V of Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden.

 

Benaming VVHV (en logo) verdwijnt en wordt SVV; Sportvisserij Vlaanderen

 

 

 

Vlamse Vereniging Van Hengelsportbonden

 

 VVHV-TV

 

 

 

 

 

De Vlaamse Vereniging van Hengelsport Verbonden V.V.H.V. vzw verschaft aangesloten leden, clubs en federaties een allesomvattende hengelsportverzekering bij ARENA ,voor tal van risico’s tijdens en als gevolg van het hengelen.

 ARENA -VVBZ-VVHV-NHV-

Het VVHV Hengelblad

 

 Het VVHV Hengelblad ,

is gratis en wordt verdeeld onder ieder aangesloten lid bij VVHV.

 

                               Via het V.V.B.Z. vzw is NHV een erkende Belgian Confederation
                               club van de ;        B.C.S.A.-B.A.


                                                 Belgian Confederation
                                                     of Sea Anglers -
                                                    Boat Angling
vzw

 


 

RECORDCOMMISSIE REGLEMENT Belgian Confederation of Sea Anglers BOAT ANGLING

 

Art. 1. Om een recordvangst in te dienen moet men lid zijn van een vereniging die op haar beurt is aangesloten bij het V.V.B.Z. (Het Vlaams Verbond Boothen gelen op Zee), bij de F.F.B.P.M. (La Federation Francophone BeIge de la Pêche Sportive en Mer) of bij de B.D.B.H.S.F. (Bund der Deutschsprachigen Belgier der Hochsee und Süsswasserfischer).

Art. 2. De vangst mag gedaan worden in gelijk welk zeewater met inbegrip van de Oosterschelde, de Westerschelde en de Grevelingen.

Art. 3. De aangifte dient gedaan te worden door de sportbestuurder van de clubs, gericht aan de recordcommissie van de BCSA, secretariaat:Paul Phlips en dit ten laatste één maand na de vangst. De vangsten van december onmiddellijk (eventueel telefonisch) doorgeven a.u.b.

Art. 4. De aangifte moet bevatten: - Naam, voornaam en handtekening van de visser. - Club en afkorting. Altijd de Latijnse of wetenschappelijke naam vermelden. Minstens de naam in het Nederlands, het Engels, het Frans of het Duits vermelden. - Het gewicht van de vis in kg of in ponden(lbs). - De lengte in cm, gemeten van het uiterste staartpunt tot het gesloten snuitpunt. - De omvang, eveneens in cm. - Voor vangsten langsheen onze kust, eveneens het visstekken vermelden (Westhinder, Goote Bank, enz...). - Manier: surfcasting, boot, wal, wrakvissen, enz... - Naam van de boot met naam van de schipper en zijn adres. Naam en hoedanigheid van de weger, type van weegschaal. - Naam en adres van de getuigen bij de vangst en bij de weging. Als getuigen kunnen optreden: één of meerdere gefedereerde hengelaars, de schipper, de hotelier (bij de weging uiteraard), bestuursleden van een plaatselijke zeehengelclub, enz..., doch met uitsluiting van familieleden. Begeleidende brieven van plaatselijke clubs of wedstrijdorganisatoren kunnen eveneens bijgevoegd worden. - Foto van ofwel: Vis + visser met hengel (bij voorkeur) Vis naast meetlat of op (bekend) dagbladVis aan of op de gebruikte weegschaal, doch waarop het gewicht duidelijk kan afgelezen worden.(Bij voorkeur: alle drie)

Art. 5. Wie als lid van het V.V.B.Z. (Het Vlaams Verbond Boothengelen op Zee), bij de F.F.B.P.M. (La Federation Francophone Beige de la Pêche Sportive en Mer) of bij de B.D.B.H.S.F.(Bund der Deutschsprachigen Belgier der Hoch see und Süsswasserfischer), een claim wil indienen, dient gebruik te maken van het formulier: AANGIFTE RECORDVANGSTEN. Wij raden U aan het formulier in dubbel op te stellen, doch er dient slechts één enkel exemplaar opgestuurd te worden.

Art. 6. Alle bijkomende vragen die eventueel gesteld worden door de recordcom-missie dienen onmiddellijk beantwoord te worden.

Art. 7. Deze reglement zijn zowel geldig voor de vangsten alle zeeën (dus waar ook ter wereld), als de vangsten langsheen onze Belgische kust. Art. 8. Wie een nieuw record vestigt, of een bestaand evenaart, krijgt een diploma. Namens de BCSA recordcommissie: Paul Phlips.


 Huishoudelijk reglement V.V.B.Z.

 

Art. 1. Nieuwe clubs welke ten voorlopige titel worden aanvaard door de Raad van Bestuur VVBZ, zijn verplicht de eerstvolgende algemene vergadering van het V.V.B.Z. aanwezig te zijn, waar ze door de algemene vergadering kunnen worden opgenomen in het verbond. Clubs welke afwezig zijn, zullen hun aanvraag dienen te hernieuwen.

Art. 2. Alle clubs welke aangesloten zijn bij het V.V.B.Z., zijn verplicht al hun leden te verzekeren bij het V.V.H.V., dit via het V.V.B.Z. Dit is ook van toepassing voor leden, welke reeds via een andere club of verbond een verzekering hebben.

Art. 3. De clubs zijn verplicht hun ledenlijsten door te sturen naar het secretariaat V.V.B.Z. voor 1 maart van ieder jaar. Elke club ontvangt een bevestiging van het secretariaat. Iedere wijziging in het ledenbestand dient onverwijld te worden medegedeeld. Leden van clubs welke niet op de ledenlijsten voorkomen, zullen als niet-lid worden aanzien met alle gevolgen daaraan verbonden.

Art. 4. Leden van een gebeurlijk op te richten commissie zullen worden aangesteld onder de afgevaardigden of bestuursleden van het V.V.B.Z.

Art. 5. Bij een fusie van een of meerdere clubs, dient het V.V.B.Z. op voorhand te worden ingelicht.

Art. 6. Alle clubs dienen hun lidgeld aan het V.V.B.Z. te betalen uiterlijk 1 maand na de algemene vergadering. Bij het niet betalen binnen de gestelde termijn zal een verhoging van 10 % op het lidgeld worden toegepast.

Art. 7. Voor onze leden is het "Vlaams Decreet van de NietProfessionele Sportbeoefenaar dd. 24 juli 1996" (BS 12 september 1996) van toepassing. Op verzoek van V.V.H.V. heeft de Vlaamse Regering de transfert-periode toegestaan van 1 decemer tot 31 december, dit voor al zijn verbonden.

Art. 8. Sponsoring: A.- V.V.B.Z.-leden, welke een aanduiding krijgen voor Wereld-, Europese- of Internationale ontmoetingen, dienen de door het V.V.BZ. aangetrokken sponsorovereenkomst te respecteren. Dit geldt in de breedste zin. B.- V.V.B.Z.-leden welke een persoonlijke sponsorovereenkomst hebben, dienen dit te melden bij een eventuele selectie. Deze sponsor kan in overleg met het V.V.B.Z. een naamvermelding (groot 10 x 6 cm) krijgen op de mouw tegen betaling van € 250,- per vermelding.

Art. 9. Clubs welke een tijdelijke schorsing uit het V.V.B.Z. aanvragen, kan dit worden toegestaan, voor een maximum van 3 jaar. Nadien dienen zij een nieuwe aansluiting aan te vragen.

Art. 10. Het V.V.B.Z. heeft geen enkel recht zich te mengen in de interne keuken van een aangesloten vereniging. Wel kan er in geval van betwisting, een bemiddelaar worden aangesteld, doch de uiteindelijke beslissing is voor de club.

Art. 11. Het verzenden van lidkaarten, verslagen, verzekeringspapieren, enz... vanuit het V.V.B.Z. secretariaat gebeurd op de verantwoordelijkheid van de betrokken clubs. Deze dienen zich te informeren, wanneer zij van een document niet hebben ontvangen.

Art. 12. Na het verschijnen van de Nationale & Internationale wedstrijdkalender, dienen de clubs hun wedstrijdkalender schriftelijk over te maken aan de sportcommissie van het V.V.B.Z. Dit 1 maand voor de jaarlijkse bootregeling in de diverse havens.

Art. 13. A.- Wanneer de clubs de door hen bestelde boten, niet kunnen bezetten door gebrek aan deelnemers, dienen zij dit 3 dagen op voorhand te melden aan de V.V.B.Z.- bootmanager van de betreffende haven. Indien dit laattijdig gebeurd, zal er een vergoeding van 50 % dienen te worden betaald aan de betrokken booteigenaar. B.- Indien de booteigenaar niet kan varen op de afgesproken datum, dient hij de V.V.B.Z.-bootmanager van de betreffende haven 3 dagen op voorhand te verwittigen, zodat deze de gepaste maatregelen kan treffen. Indien dit laattijdig gebeurt zal er een vergoeding van 50% dienen te worden betaald door de booteigenaar aan de betrokken club.

Art. 14. De clubs dienen 3 dagen voor hun wedstrijddag het aantal deelnemers door te geven en informatie in te winnen of alles in orde is. De avond voor de wedstrijd dienen zij terug kontakt op te nemen, of er wel of niet gevaren wordt. Dit kan zowel gebeuren bij de bootmanager als in het lokaal.

Art. 15. De aangesloten clubs dienen hun wedstrijden te organiseren zoals de reglementen van het verbond dit voorschrijven. Zij dienen de wettelijke minimummaten te respecteren. Wanneer sommige quota's van bepaalde vissoort zijn opgevist, dienen zij hun leden hiervan op de hoogte te stellen.

Aangepast & opgemaakt te St.Niklaas op 13 november 2001.

De Raad van Bestuur V.V.B.Z.


Reglement voor de sportvisser Wedstrijden vanuit de boot:

Art. 1. Er mag enkel gevist worden met één werphengel, voorzien van een opwindsel(molen). Maximum hengellengte 3,00 meter. Langere hengels zullen worden geweigerd.

Art. 2. De reserve hengel mag gemonteerd worden met de draad door de ogen tot aan de draainagel. De reserve hengel mag nooit de andere deelnemers hinderen. Art. 3. Alle beslissingen, door de aangestelde wedstrijdjury genomen, in verband met klachten en/of overtredingen, zijn op dat moment bindend en zullen doorgewezen worden naar de tuchtraad.

Art. 4a Elke deelnemer mag slechts één gemonteerde onderlijn gebruiken. Uiteraard is het verboden vooraf klaar gemaakte onderlijnen van aas te voorzien, zolang de gebruikte onderlijn niet van de hoofdlijn is verwijderd.

Art. 4b Het verwisselen van onderlijn is enkel toegestaan, na het onthaken van de vis, daarna kan de onderlijn gewisseld worden.

Art. 5. Onderlijnen mogen slechts van drie enkelvoudige haken voorzien zijn. Dubbele- en drievoudige(dreggen) haken zijn verboden.

Art. 6. Het is verboden: a) te lepelen b) een dobber te gebruiken.

Art. 7. Dreggen naar verdoofde, drijvende en dode vissen is verboden.

Art. 8. Het gebruik van kunstaas is toegelaten, waaronder b.v.inktvis(jes) in kunststof, plastic vis(jes), blinkers, enz.

Art. 9. Het gebruik van krab als aas is verboden.

Art. 10. Deelnemers mogen bij de aanvang van de wedstrijd niet in het bezit zijn van vis, enkel vis die als aasvis wordt gebruikt waarvan de staart is afgesneden.

Art. 11. Enkel bovenmaatse vissen komen in aanmerking. Makreel is uitgesloten. Ondermaatse vis(sen) dient men onmiddellijk levend terug te zetten. De minimum vismaten en de beschermde soorten worden door de Europese Commissie van Visserij bepaald. Iedere club ontvangt jaarlijks een lijst waarop deze maten en bescherme-lingen vermeld staan. Makreel mag wel als aasvis worden gebruikt.

Art. 12. Het meten van vis, gebeurd van kop tot staart, muil gesloten, en gebeurd door de deelnemer zelf, iedere visser is verantwoordelijk voor zijn meting en vangst. Art. 13. Indien, bij controle door de bootcommissaris, bijgestaan door minimum één getuige, vastgesteld wordt, dat er ondermaatse vis bij de vangst is, zullen de volgende maatregelen getroffen worden: a) de ondermaatse vis(sen) wordt(worden) uit de vangst verwijderd en door de hengelaar zelf overboord gezet. b) indien de wedstrijdleiding, door middel van steekproef dan nog flagrante ondermaatse vis(sen) in de vangst aantreft zal de hengelaar gedeclasseerd worden.

Art. 14. Het is verboden, tijdens of na de wedstrijd, ondermaatse vis(sen) bij te houden, deze moeten onmiddellijk worden terug gezet. Deelnemers, welke bij gebeurlijke controle door de bevoegde diensten betrapt worden op ondermaatse vis(sen), zullen daar zelf de gevolgen van dragen. Zij kunnen geen beroep aantekenen tegenover de inrichters. Overtredingen op dit artikel wordt met uitsluiting bestraft, en door verwezen worden naar de tuchtraad.

Art. 15. Het is verboden, tijdens of na de wedstrijd, vissen van gelijk welke afmeting aan elkaar door te geven, dit op straffe van uitsluiting van beide deelnemers. Aas en aasvis(sen), (waarvan de staart is afgesneden) mogen wel worden doorgegeven.

Art. 16. Elkeen dient na de wedstrijd, zijn vangst te laten controleren door de bootcommissaris, en de vis in de daartoe bestemde zak te steken, en te laten afloden. Ook het aantal gevangen vissen dient te worden vermeld.

Art. 17. Elke visser, is verplicht, zijn volledige vangst van bovenmaatse vis(sen) met zorg aan te bieden aan de weeg, doch de inhoud van de buikholte dient vooraf zorgvuldig verwijderd te worden op zee, na de wedstrijd. De kop van de vis dient eraan te blijven om de bootcommissaris toe te laten de vis te controleren. Bij eventuele recordvis, dienen de ingewanden van die vis, in een aparte zak mee ter weeg worden gegeven.

Art. 18. Bij het ophalen van een lijn, waaraan één of meerdere lijnen hangen, welke nog steeds bevestigd zijn aan de hoofdlijn(en) van andere deelnemers, dan komen de vis(sen) toe aan de eigenaar van de haak welke zich in de muil van de desbetreffende vis(sen) bevindt. Wordt een vis opgehaald met twee of meerdere haken in de muil, van onderlijnen welke nog steeds bevestigd zijn aan de hoofdlijnen van verschillende hengelaars, dan komen deze vis(sen) voor geen enkele deelnemer in aanmerking. Deze vis(sen) dienen teruggezet of hun staart dient afgesneden te worden. Een normaal gevangen vis (haak in de muil), waaraan één of meerdere afgebroken onderlijnen bevestigd zijn, komt in aanmerking voor de hengelaar welke de vis heeft opgehaald, in zoverre dat zijn haak zich in de muil van de vis bevind. Een hengelaar welke met zijn lijn één of meerdere onderlijnen, los van alle hoofdlijnen opgehaald, waar één of meerdere vis(sen) aanhangen, mag deze vis niet ter weging aanbieden. Ook deze dienen teruggezet of de staart(en) afgesneden. Gedregde vissen, zonder bijkomstigheden van één of meerdere andere onderlijnen komen in aanmerking. Bij het ophalen van dergelijke of nog andere combinaties, dient de bootcommissaris verwittigd ter nazicht. Zijn beslissing is bindend.

Art. 19. Het is verboden op gelijk welke manier, andere deelnemers te hinderen.

Art. 20. Elke deelnemer is geacht zonder hulp te kunnen vissen. Hulp mag geboden worden bij het ophalen van een zware vis, doch de hengel moet steeds in de handen blijven van de eigenaar dezer.

Art. 21. Het begin en eindsignaal wordt door de bootcommissaris gegeven. Bij het eindsignaal dient elke deelnemer onmiddellijk zijn lijn op te halen. De op dat ogenblik aangeslagen vis(sen) komen in aanmerking. Het begin en eindsignaal van een wedstrijd, gewestelijk, nationaal of internationaal, wordt door de bevoegde wedstrijdleider over de radio gegeven, en dit vanaf de boot welke de leiding voert. Elke deelnemende boot, is verplicht zich te melden aan de wedstrijdleiding, zodra hij voor anker ligt. De naam van de boot, die de wedstrijdleiding heeft zal voor de wedstrijd bekend gemaakt worden.

Art. 22. Bij verplaatsingen van de boot, zal ook artikel 21, eerste paragraaf toegepast worden. Tijdens het varen mag er op generlei wijze worden gevist.

Art. 23. Elke deelnemer is verplicht, plaats te nemen op de hem toegewezen boot en plaats, die evenwel door bepaalde omstandigheden (gehan-dicapt, in gips geplaatste benen, enz.) door de bootcommissaris kan gewijzigd worden.

Art. 24. Onder geen enkele omstandigheid, mag er gevist worden op, of aan, of in de nabijheid van een wrak en/of opstakel. De deelnemende boot of boten, moet(en) minstens een 1/2 (halve) N.M.(mijl) (ongeveer 900m) van het wrak en/of opstakel verwijderd blijven.

Art .25. Elke overtreding in verband met artikel 24., zal onderzocht  worden door de bevoegde wedstrijdleiding. Bij overtreding, wordt betreffende boot gediskwalificieerd. Art. 26. Het plaatsen der deelnemers gebeurt bij loting. De bootcommissaris zal de loting der plaatsen aan boord van het schip verrichten, nadat de boot voor anker ligt. De hengelaar met het laagste nummer, neemt de plaats rechts voor in, vervolgens naar achter, en terug naar voor links. Als er door omstandigheden langs een zijde meer deelnemers geplaatst zijn dan aan de andere zijde, zal de bootcommissaris vissers plaatsen, van links naar rechts, of andersom, steeds in het midden van de zijde. Bij finale's in bekerwedstrijden zal de plaatsing volgens voorgestel plan gebeuren dat samengesteld werd door de sportcommissie.

Art. 27. Bij een ongelijk aantal deelnemers(b.v.5), dient men rechts (stuur-boord) 3 deelnemers te plaatsen en links(bakboord) 2 deelnemers. Indien de schipper buiten wedstrijd mee hengelt(doorgaans rechtse zijde) verandert dit naar 2 deelnemers rechts en 3 deelnemers links. Bij grotere boten, die gebeurlijk tot 2 boten worden opgedeeld, is en blijft het laagste nummer de kopplaats.

Art. 28. Het is de schippers, die welke mee de wedstrijd vervissen, verplicht mee te loten voor hun plaats aan boord. Bij niet naleving van deze, zal de schipper worden gediskwalificeerd.

Art. 29. De verplaatsing van bijkomende deelnemers, zal altijd geschieden, in gelijk welke omstandigheid, zodanig dat de eerst voorziene kop- en achterplaatsen behouden blijven.

Art. 30. Elke deelnemer is verplicht, de controle van zakken, korven en dergelijke toe te staan aan de bootcommissaris. De zakken van deze worden nagezien door twee deelnemers.

Art. 31. Wanneer sommige deelnemers naar een andere visplaats wensen te varen, zal de bootcommissaris, ieder aan boord raadplegen en handelen naar de wens van de meerderheid, en de mogelijkheid inzake boot en schipper. Nadat de boot een andere visplaats heeft opgezocht, zal er opnieuw, nadat de boot voor anker is gaan liggen, tot een plaatsloting overgegaan worden.

Art. 32. Elke deelnemer is verplicht, opgemerkte onregelmatigheden aan de bootcommissaris, of aan de wedstrijdleiding, te melden, en dit aanstonds of onmiddellijk na de wedstrijd, via de afgevaardigde van zijn club waarbij hij is aangesloten.

Art. 33. Het is de deelnemers verboden zich onwelvoeglijk te gedragen. Tevens is het verboden, handelingen uit te voeren, die de veiligheid van hemzelf en/of deze van de andere deelnemers in het gedrang kunnen brengen.

Art.34. Elke deelnemer is verplicht, zich neer te leggen bij de beslissingen van de bootcommissaris of de wedstrijdleiding. De bootcommissaris is door het wedstrijdleiding aangesteld, en kan als dusdanig beslissingen treffen.

Art. 35. Bij elke wedstrijd zal de rangschikking opgemaakt worden door het wegen van de vangst. Per gram zal er één punt toegekend worden.

Art. 36. Het hoogst aantal punten primeert, ofwel volgens het gewicht of per bootklassement. Dit zal voor de wedstrijd bekend worden gemaakt.

Art. 37. Bij gelijkheid van punten voor de eerste drie plaatsen, zal het aantal vissen primeren, brengt dit nog geen afscheiding, dan zal de zwaarste vis in aanmerking komen. De vierde en volgende plaatsen zullen bij gelijkheid van punten ex-equo geplaatst worden.

Art. 38. De team rangschikking, zal opgemaakt worden door de optelling der punten, van de vier beste geklasseerde vissers per club of team. Bij ex-equo zal de club met de beste geklasseerde primeren.

Art. 39. Schippers, welke met hun eigen boot vissen, en deelnemen aan de wedstrijd, kunnen dit doen, op voorwaarde zich te houden aan de richtlijnen, hen door de inrichters en overkoepelende organen gegeven. Zij dienen volledig de reglementering te handhaven. Schippers, welke zich hebben geklasseerd voor de finale(alleen bij het Kampioenschap van België) zullen deze finale evenwel niet op hun eigen schip vervissen. Zij zullen op een andere boot worden geloot.

Art. 40. Het is verboden, door schippers en deelnemers, van zaken overboord te werpen die het milieu kunnen schaden. De gevolgen, bij gebeurlijke controle door de bevoegde diensten, zijn volledig ten laste van de vervuiler. Iedere wedstrijd, is er een vuilniszak per boot voorzien, waarin alle weg te werpen zaken dienen gestopt. Bij het einde der wedstrijd, dient deze vuilniszak aan de wal gebracht, en in de daarvoor voorziene container gedeponeerd. Elke deelnemer wordt geacht, na de wedstrijd zijn plaats aan boord behoorlijk te reinigen. Plastiek, nylondraad en blik kan men kwijt in de vuilniszak.

Art. 41. Door deel te nemen aan een wedstrijd, verbind elke deelnemer zich aan de reglementen te houden en deze na te leven.

Art. 42. De deelnemer die zijn visvangst na de wedstrijd niet afgeeft aan de bootcommissaris voor de weeg, zal een schorsing oplopen van één jaar uitsluiting aan Beker wedstrijden en het Kampioenschap van België.

 

Opgemaakt te Brussel op 17 december 2002 door de wedstrijdcommissie, Wedstrijdcommissie comité B.C.S.A. - Boat Angling


 

 Tuchtcommissie Doel :

Behandelen van klachten en/of overtredingen van het sportreglement bij hengelwedstrijden op Nationaal of Internationaal vlak, ingericht door de federaties of verbonden of één van haar aangesloten clubs. Onafhankelijk schiedsrechter : Is een persoon uit het bestuur van het VVBZ die tijdens de wedstrijddag aanwezig is, doch zeker niet deelneemt aan de wedstrijd. Hij controleert 's morgens of alles is georgani-seerd volgens de voorschriften van het VVBZ, behandelt eventuele klachten die zich voor de wedstrijd kunnen voor-doen, kan eventueel meevissen doch buiten wedstrijd. Hij bundelt na de wedstrijd de genoteerde klachten van de bootcommissarissen, kijkt toe op de weging en zit de wedstrijdjury voor om een uitspraak te doen over de klachten en hiervoor verslag uit te brengen. Als nietdeel-nemer aan de wedstrijd is hij zeker geen betrokken partij. Wedstrijdjury : Zij behandelt de klachten genoteerd door de bootcommissarissen onmiddellijk na de wedstrijd. Zij verklaart de klacht ontvankelijk of niet. Bij ontvankelijkheid van de klacht wordt de betrokkene voor die dag gediskwalificeerd en de klacht wordt doorgespeeld aan de tuchtraad. Tuchtraad : Wordt samengesteld uit zeven (7) stemgerechtigden en één (1) voorzitter (zonder stemrecht). De voorzitter is de zetelde voorzitter van het verbond. Hij leidt de raad en staat in voor de orde en correcte behandeling van de aangebrachte feiten binnen de geformuleerde klacht/overtreding en is tevens verslaggever van deze vergadering. De strafmaat dient vooraf door de tuchtraad bepaald te worden. Hij deelt na beslissing van de raad de eventuele tuchtstraf mee. De stemgerechtigden zijn kandidaten binnen de erkende clubs die hun kandidatuur hebben gesteld. Dit gebeurt door het invullen van een formulier door de verschillende clubs, binnen te brengen voor de algemene statutaire vergadering. De samenstelling gebeurt door de raad van bestuur van het VVBZ, dat erop toeziet dat vier afgevaardigden van de raad van bestuur in de tuchtraad zetelen. De functies van de afgevaardigden VVBZ moeten in rechtstreeks verband staan met de te behandelen klacht (vb. Sportcommissie voor de klacht wedstrijdgebeuren, bootmananager voor de klacht zone of misbruik door deelnemende boten, enz...). Beschuldigde kan leden van de tuchtraad wraken, wanneer hij kan aantonen dat ze partijdig zijn of belangenvermenging een rol kan spelen. De tuchtraad wordt samengeroepen uiterlijk één maand (30 kalenderdagen) na datum van de geformuleerde klacht. De partijen dienen op de hoogte te worden gebracht en kunnen verschijnen ter verdediging. Stemmen gebeurt naamloos, op vooraf gedrukte stembrieven (er mogen slechts zeven (7) vooraf gestempelde stemformulieren aanwezig zijn bij de stemgang). De raad van stemgerechtigden moet steeds onpaar samengesteld zijn, daardoor volstaat een gewone meerderheid van stemmen voor de genomen beslissing. Er zijn slechts twee (2) mogelijke beslissingen: de geformuleerde klacht is gegrond of niet gegrond. Bij gegronde klacht zal een bijhorende tuchtstraf opgelegd worden naargelang de gewichtigheid der gepleegde of begane onregelmatigheden, die het voorwerp uitmaken van de geformuleerde klacht. De getroffen beslissing wordt met aangetekend schrijven aan de beschuldigde(n) kenbaar gemaakt. Volgende tuchtstraffen kunnen uitgesproken worden: Schorsing deelname aan wedstrijden (nationaal-internationaal): één, twee jaar of meer, al naargelang de gepleegde feiten. Eén jaar schorsing of meer, al naargelang de feiten. Levenslange wedstrijdschorsing met behoud lidmaatschap VVBZ. Weigering lidmaatschap VVBZ. Beschuldigde kan hiertegen in beroep gaan door zijn argumenten schriftelijk en aangetekend te melden aan de raad van bestuur VVBZ. Deze zal de Raad van Beroep hiervoor dan samenroepen die een definitieve uitspraak zal doen. Raad van Beroep : Wordt samengesteld uit 3 onpartijdige personen uit de raad van bestuur VVBZ en samengeroepen uiterlijk 30 dagen na ontvangst aangetekend beroep van beschuldigde. De uitspraak van de raad van beroep is definitief.

Opgemaakt te St.Niklaas op 22 november 2001.

De Raad van Bestuur V.V.B.Z